top of page

Sunny Daydream Chen

based in vancouver, bc

on unceded ancestral lands belonging to

xʷməθkʷəy̓əm, Sḵwx̱wú7mesh & səl̓ilwətaɁɬ Nations

Background Photo: Jenn Xu / Assist: Alger Liang / MUA: Paula Lanzador

bottom of page